POLITIKA KVALITETA

MKD ZDRAVO će svoje ciljeve postići:

  • Primjenjujući nove tehnologije i stalno šireći polje djelovanja, sa vjerom da je briga o kvalitetu, ključ za uspjeh
  • Stavljajući u prvi plan zadovoljstvo klijenata, njegujući partnerske odnose kroz međusobnu razmjenu iskustava i znanja iz oblasti mikrofinansija
  • Primjenjujući beskompromisno i pošteno ponašanje u svim svojim aktivnostima, uz poštovanje državnih i entitetskih zakona u BiH, te evropskih i svjetskih propisa i standarda
  • Birajući pouzdane partnere, stalno unapređujući odnose sa njima, u cilju osiguranja kontinuiteta i kvaliteta rada
  • Uvažavajući individualne vrijednosti i dignitet svih zaposlenih, sistemski obučavajući kadrove
  • Uspostavljajući dobru internu i eksternu komunikaciju kao osnov za prenošenje vrijednosti, znanja i informacija
  • Uvećavajući bilansnu aktivu, stvarajući dodatne vrijednosti, i obezbjeđujući zaposlenima dobar životni standard i uslove rada
  • Neprekidno poboljšavajući kvalitet svojih aktivnosti, internih procesa i procedura, težeći ka uvođenju međunarodnog sistema za upravljanje kvalitetom, čime bi se organizacija još više usmjerila na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga.
Translate »