Informacije o mogućim posebnim mjerama – olakšicama za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom COVID-19

Napomena: Stupanjem na snagu Odluke Agencije za bankarstvo Republike Srpske, o stavljanju van snage Odluke o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim virusnim oboljenjem “Covid-19” (Službeni glasnik Republike Srpske br. 26/22), prestaje primjena  dole navedenih posebnih mjera u MKD ZDRAVO.   

OBJAVA INFORMACIJE O POSEBNIM MJERAMA 

U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „Covid-19“ (Službeni glasnik Republike Srpske br. 89/20, 22/21, 103/21, 120/21) u daljem tekstu: Odluka, objavljuje se sljedeće:

Olakšica za otplatu kredita, može se odobriti klijentu putem posebne mjere, na njegov pisani zahtjev i na osnovu kreditne analize koja pokazuje da su izvori klijenta za otplatu kreditnih obaveza smanjeni uticajem pandemije i čiji je kredit uredno otplaćivan, odnosno da eventualno kašnjenje u otplati kredita iz opravdanog razloga, na datum dostave pisanog zahtjeva za posebnom mjerom u MKDZdravo nije duže od 30 dana. (Napomena: izvori za otplatu kreditnih obaveza su sredstva korisnika kredita koja potiču iz registrovane djelatnosti pravnih lica i samostalnih preduzetnika, a kod fizičkih lica to su sredstva po osnovu redovnih ličnih primanja iz radnog odnosa, penzionih odnosa, po osnovu ugovora o zakupu i sl. kao i svi drugi prihodi / primanja koji su bili uzeti u obzir sa naše strane prilikom analize kreditnog zahtjeva).

Klijentima čija je otplata kredita bila uredna, MKDZdravo može shodno mogućnostima vezanim za stabilnost poslovanja, očuvanje likvidnosti, strukture i nivoa kapitala, odobriti sljedeće posebne mjere:

1) Modifikaciju postojećih kreditnih obaveza klijenta, zaključenjem ugovorom regulisanog novog potraživanja kojim su zamjenjene postojeće obaveze klijenta, uz sledeće mogućnosti:

  • uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice na period najduže do 31.3.2022. godine, u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno,
  • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuje anuitetno,
  • produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem na period najduže do 31.3.2022. godine,
  • odobravanje dodatnog iznosa mikrokredita klijentu, za prevazilaženje njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
  • prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji odredi MKDZdravo (napomena: može da se realizuje smanjenjem iznosa anuiteta novim ugovaranjem dužeg roka otplate kredita, čija je dužina usklađena sa mogućnostima MKDZdravo vezanim za stabilnost poslovanja, očuvanje vlastite likvidnosti, strukture i nivoa kapitala),
  • druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta (napomena: može da se realizuje shodno mogućnostima MKDZdravo, na primjer otpisom dijela zatezne kamate i/ili dijela troškova slanja pismonosnih pošiljki učesnicima u kreditu vezano za kašnjenje u otplati kredita, ili dijela provizije za prijevremenu otplatu kredita, ili smanjenjem redovne kamatne stope na novi kredit).

2) Moratorijum (na postojeći ugovor o kreditu), odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza (ranija olakšica s mogućnošću odobravanja najduže do 30.6.2021.godine).

U toku trajanja moratorijuma i grejs perioda, nominalna kamatna stopa i sve naknade mogu biti maksimalno do 75% prethodno ugovorenih.

Prilikom ugovaranja posebnih mjera, neće se naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom kreditnih obaveza.

U toku trajanja moratorijuma neće se obračunavati zatezna kamata na iznos dospjelih potraživanja. Tokom trajanja perioda moratorijuma obračunava se redovna kamata po ugovorenoj nominalnoj kamatnoj stopi. Rate kredita čija je otplata odgođena zbog moratorijuma i redovnu kamatu koja je obračunata za period trajanja moratorijuma, klijent će izmiriti na ugovoreni način.

Na osnovu dostavljenog zahtjeva klijenta za odobravanje olakšice kod izmirivanja kreditnih obaveza i dokumentacije koja dokazuje da su izvori klijenta za otplatu kreditnih obaveza usljed pandemije smanjeni, MKDZdravo će za tog klijenta definisati primjeren modalitet koji sadrži jednu ili kombinaciju posebnih mjera, za koji prema sopstvenoj procjeni smatra da će odobrene mjere pomoći klijentu da u narednom periodu uredno izmiruje kreditne obaveze.

Ukoliko modalitet podrazumijeva kombinaciju posebnih mjera, odnosno uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice i odgodu u otplati kreditnih obaveza (moratorijum), navedene posebne mjere se mogu odobriti najduže do 31.12.2021. godine.

Koraci:

Obrazac Zahtjeva za posebnu mjeru (u nastavku: Zahtjev) koji se nalazi u prilogu ove objave (napomena: Zahtjev se može dobiti i u našoj kancelariji u kojoj je klijent zaključio ugovor o kreditu), klijent treba da popuni, potpiše i zajedno sa dokumentacijom koja dokazuje da su njegovi prihodi pogođeni pandemijom koronavirusa, dostavi (lično, radnim danom od 9 do 15 časova ili preporučenom poštanskom dostavom) na našu adresu: Bul. V. Stepe Stepanovića 175-b, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte (email) na adresu: info@zdravo.org

Kad dobijemo potrebnu dokumentaciju od klijenta, pristupićemo analizi Zahtjeva.

Prije odobrenja posebnih mjera, klijent će biti upoznat sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera, putem ponude o kojoj se treba izjasniti dostavljenom pisanom izjavom o prihvatanju ako istu prihvata.

Ako klijent prihvati ponudu, pristupiće se zaključenju ugovora ili aneksa ugovora, zavisno od odobrene mjere.

Važna napomena: Klijent (korisnik kredita) mora da upozna sve učesnike u postojećem kreditu sa podnesenim zahtjevom za posebnu mjeru. Svi učesnici u kreditu treba da budu saglasni sa ponuđenom mjerom, kako bi mogli zaključiti novi ugovor ili aneks ugovora s ciljem realizacije navedenog Zahtjeva.

Dodatne informacije o posebnim mjerama i uslovima za odobravanje, klijenti mogu dobiti putem razgovora sa našim službenicima, neposredno u našim poslovnim prostorijama, ili pozivom na tel. broj 051/238-000, radnim danom od 9 do 15 časova.

Ostanite zdravo !

Zahtjev možete popuniti i putem WEB forme

Translate »